Įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uroginekologijos draugija (toliau vadinama "Draugija") - tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Draugijos teisinė forma - Asociacija.

2. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

3. Draugijos veiklos trukmė - neribota.

4. Draugijos finansiniai metai - kalendoriniai metai

5. Draugija yra paramos gavėjas.

6. Draugijos buveinės adresas: P. Dovydaičio g. 24, Kauno m., Kauno m. sav.

 

II. DRAUGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, VEIKLOS SRITYS

 

7. Draugijos tikslai ir uždaviniai:

7.1. Draugija analizuoja moterų šlapimo nelaikymo, šlapinimosi sutrikimų ir dubens organų nusileidimo paplitimą, priežastis ir įtaką moterų sveikatai bei gyvenimo kokybei;

7.2. Draugija siekia, kad būtų išaiškinama, kuo daugiau moterų, sergančių šlapimo nelaikymu ir dubens organų nusileidimu, kadangi dauguma moterų slepia šią problemą ir Lietuvoje tikslios šių ligų statistikos nėra.

7.3. Draugija platina informaciją apie moterų šlapimo nelaikymą, šlapinimosi sutrikimus bei dubens organų nusileidimą įvairiuose gyventojų sluoksniuose, o ypač tose moterų grupėse, kurioms labiausiai jos reikia bei užsiima šių ligų profilaktika;

7.4. Draugija konsultuoja ir moko gydytojus, vidurinį medicinos personalą bei kitus sveikatos darbuotojus ir asmenis, kaip panaudoti šiuolaikinius diagnostikos bei gydymo metodus, esant moterų šlapimo nelaikymui, šlapinimosi sutrikimams ir dubens organų nusileidimui;

7.5. Draugija propaguoja šiuolaikinius gydymo metodus ir priemones, esant moterų šlapimo nelaikymui ir dubens organų nusileidimui ir skatina jų prieinamumą.

8. Esant reikalui, Draugija turi teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą Draugijos tikslams pasiekti.

9. Veiklos sritys: paslaugos, gamyba.

10. Draugija, siekdama numatytų tikslų ir vykdydama nustatytus uždavinius, užsiima šia veikla (veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

86.21 bendrosios praktikos gydytojų veikla

86.22 gydytojų specialistų veikla

86.90 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

88.10 nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

85.51 sportinis ir rekreacinis švietimas;
85.60 švietimui būdingų paslaugų veikla;
18.11 laikraščių spausdinimas;
18.12 kitas spausdinimas;
18.20 įrašytų laikmenų tiražavimas;
58.11 knygų leidyba;
58.14 žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
58.19 kita leidyba;
73.11 reklamos agentūrų veikla;
74.90 kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla.

11. Jeigu veiklai, numatytai Draugijos įstatuose, įstatymų nustatyta tvarka reikalinga licencija, tai tokia veikla vykdoma tik gavus atitinkamą leidimą (licenciją).

 

III. DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS. NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ DRAUGIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

12. Draugijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veikla susieta su mediko specialybe, pripažįstantys Draugijos bendruosius principus, tikslus ir įstatus.

13. Norint tapti Draugijos nariu, reikia Draugijos vadovui pateikti prašymą. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo į Draugiją priima visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime Draugijos narių balsų dauguma. Šis susirinkimas turi būti sušauktas Draugijos vadovo 30 dienų bėgyje nuo prašymo gavimo dienos.

14. Draugijos narys, norėdamas išstoti iš Draugijos, parašo prašymą Draugijos vadovui.

15. Draugijos nariai daugiau kaip metus nemokantys nario mokesčio (jei jie nėra atleisti nuo šio mokesčio visuotinio narių susirinkimo sprendimu), grubiai pažeidę Draugijos įstatus ar kenkiantys Draugijos prestižui, gali būti pašalinami iš Draugijos. Sprendimą pašalinti narį iš Draugijos priima visuotinis narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma.

16. Draugijos nariai privalo laikytis Draugijos įstatų ir aktyviai dalyvauti Draugijos tikslų ir uždavinių įgyvendinime, mokėti nario mokesčius, tausoti Draugijos turtą.

17. Draugijos nariai turi teisę:

17.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime;

17.2. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;

17.3. susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jo veiklą;

17.4. bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

17.5. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo ir Draugijos vadovo sprendimus bei savo teises ir teisėtus interesus, jei jie yra pažeidžiami;

17.6. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.

18. Draugijos stojamųjų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka ir dydžiai įstatuose nenurodomi, nes yra patvirtinami visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu.

 

IV. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA, SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

19. Visuotinis narių susirinkimas:

19.1. keičia Draugijos įstatus;

19.2. renka Draugijos vadovą ir atleidžia jį iš pareigų, gali nustatyti jam atlyginimą, jei Draugijos vadovas dirbs ne visuomeniniais pagrindais;

19.3. skiria ir atleidžia revizorių (auditorių);

19.4. priima naujus narius į Draugiją ir pašalina narius iš Draugijos;

19.5. nustato Draugijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir, esant reikalui, atleidžia nuo nario mokesčio;

19.6. tvirtina Draugijos metinę finansinę atskaitomybę bei Draugijos vadovo pateiktą Draugijos veiklos ataskaitą;

19.7. priima sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

19.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

19.9. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Draugijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

20. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

21. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Draugijos vadovas praneša ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos, įteikiant pranešimą Draugijos nariui pasirašytinai arba išsiunčiant elektroniniu ar registruotu laišku, arba paskelbiant dienraštyje "Kauno diena".

22. Neeilinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to reikalauja daugiau nei 1/2 Draugijos narių, Draugijos vadovas ar revizorius. Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai Draugijos vadovui pateikia paraišką, kurioje nurodomos susirinkimo priežastys ir tikslai, pateikiami pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės, datos, vietos, laiko ir siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Apie neeilinio visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Draugijos vadovas praneša įstatų 21 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 15 dienų iki susirinkimo dienos.

23. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu visi Draugijos nariai su tuo sutinka.

24. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Draugijos narių.

25. Jeigu visuotinis narių susirinkimas neįvyksta, šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas apie kurį Draugijos vadovas praneša Draugijos nariams šių įstatų 21 punkte nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusiojo visuotinio narių susirinkimo dienos. Pakartotinis narių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusiojo susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių.

26. Draugijos visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi Draugijos narys ar Draugijos vadovas.

27. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai laikomi priimtais kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Draugijos narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Kai renkamas Draugijos vadovas, keičiami Draugijos įstatai ir priimami sprendimai dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), šiems sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų.

 

V. DRAUGIJOS VADOVAS

28. Draugijos operatyviai veiklai vadovauja Draugijos vadovas - pirmininkas, renkamas visuotiniame Draugijos narių susirinkime. Jis yra vienasmenis valdymo organas. Draugijos vadovas dirba visuomeniniais pagrindais (jei ateityje jis dirbs ne visuomeniniais pagrindais, su juo turi būti sudaryta darbo sutartis ir nustatytas atlyginimas). Draugijos vadovu negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės eiti tokių pareigų.

29. Draugijos vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Draugijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais.

30. Draugijos vadovas:

30.1. atsako už Draugijos veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;

30.2. šaukia visuotinius narių susirinkimus, ruošia jų darbotvarkę bei sprendimų projektus; per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas;

30.3. atsako už metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;

30.4 atsako už Draugijos narių apskaitą;

30.5. vadovauja Draugijos darbuotojams (jei Draugija turi samdomų darbuotojų), savo kompetencijos ribose leidžia įsakymus, reguliuojančius Draugijos veiklą, priima ir atleidžia iš darbo darbuotojus, nustato jų pareiginius atlyginimus, sudaro su jais darbo sutartis (jei Draugijai reikės samdomų darbuotojų);

30.6. Draugijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Draugijai esant santykiams su trečiaisiais asmenimis bei įvairiomis institucijomis;

30.7. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

30.8. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

30.9. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;

30.10. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, filialų ir atstovybių vadovo paskyrimo, tvirtina jų nuostatus;

30.11. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

31. Draugijos buhalterį skiria Draugijos vadovas. Jei buhalteriu skiriamas Draugijos narys, jis gali dirbti visuomeniniais pagrindais.

 

VI. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

32. Draugijos nariui raštu pareikalavus, Draugijos vadovas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Draugijos nariui galimybę susipažinti su Draugijos dokumentais ir gauti visą Draugijos turimą informaciją apie jo veiklą.

33. Draugijos dokumentai ar kita informacija pateikiama jos nariams neatlygintinai Draugijos būstinėje.

 

VII. PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

34. Visi Draugijos vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą yra skelbiami dienraštyje "Kauno diena". Kiti pranešimai ar skelbimai išsiunčiami Draugijos nariams ar kitiems suinteresuotiems asmenims registruotais laiškais, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami pasirašytinai.

35. Už pranešimų skelbimą atsakingas Draugijos vadovas, likviduojant Draugiją - likvidatorius.

 

VIII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

36. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Draugija atsako už filialo ar atstovybės prievoles visu savo turtu.

37. Draugijos vadovo sprendimu yra steigiami Draugijos filialai ir atstovybės, nutraukiama jų veikla, patvirtinami ir pakeičiami jų nuostatai, skiriami ir atšaukiami filialų ir atstovybių vadovai.

 

IX. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, TAIP PAT DRAUGIJOS VEIKLOS KONTROLĖ

38. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės ir kitas turtas, reikalingas šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti, kuris gali būti įgytas iš šių įstatų 39 punkte nustatytų šaltinių lėšų.

39. Draugijos pajamų šaltiniai:

39.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;

39.2. valstybės ar savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

39.3. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas, taip pat lėšos, gautos kaip parama;

39.4. palikimai, pagal testamentą tenkantys Draugijai;

39.5. pajamos iš ūkinės komercinės veiklos ir Draugijos įsteigtų įmonių pelnas;

39.6. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

39.7. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas (tame tarpe ir paramos lėšos).

40. Draugijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Draugijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus (įskaitant ir labdaros, ir paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą).

41. Draugijai net ir įstatų 40 punkte nurodytais tikslais draudžiama:

41.1. neatlygintinai perduoti Draugijos turtą nuosavybėn Draugijos nariui ir Draugijos vadovui, Draugijoje darbo sutarties pagrindu dirbančiam asmeniui ar su jais susijusiam asmeniui, ar trečiajam asmeniui, išskyrus labdaros ar paramos tikslus, nustatytus įstatuose pagal Labdaros ir paramos įstatymą;

41.2. mokėti Draugijos steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies ar perduoti likviduojamos Draugijos turto dalį, viršijančią stojamąjį nario įnašą ar nario mokestį;

41.3. Draugijos turtą ir lėšas, įskaitant pelną, jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, skirstyti Draugijos nariams ar Draugijos vadovui, Draugijoje darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes;

41.4. suteikti paskolas, įkeisti Draugijos turtą (išskyrus atvejus, kai turtas įkeičiamas Draugijos prievolėms užtikrinti), garantuoti, laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų ir kai Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys arba Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai numato kitaip;

41.5. skolintis pinigų iš Draugijos nario ar su juo susijusio asmens ir mokėti palūkanas. Ši nuostata netaikoma, kai skolinamasi iš kredito įstaigų;

41.6. skolintis iš kitų asmenų, mokant neprotingai dideles palūkanas;

41.7. pirkti prekes ir paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

41.8. parduoti Draugijos turtą už akivaizdžiai per mažą kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas;

41.9. steigti juridinį asmenį, kurio civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jo dalyviu;

41.10. vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai;

41.11. vykdyti profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų bei pagal jų kanonus, statutus ar kitas normas tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, kredito unijų ir kitų juridinių asmenų, kurie yra kitos teisinės formos, funkcijas, jei šias funkcijas pagal įstatymų nuostatas gali vykdyti tik tam tikros teisinės formos juridiniai asmenys;

41.12. ginkluoti savo narius, organizuoti jiems karinius mokymus ir steigti karinius būrius;

42. Draugija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Draugija šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Draugija negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Draugijos įstatuose yra nustatyta, tikslams.

43. Draugija privalo ne rečiau kaip kartą metuose atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka revizorius arba auditorius, kurį skiria visuotinis narių susirinkimas. Revizoriumi (auditoriumi) negali būti Draugijos darbuotojas.

44. Draugijos vadovas privalo pateikti revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus finansinius dokumentus.

45. Draugijos vadovas per 4 mėnesius nuo praėjusių finansinių metų pabaigos parengia ir teikia eiliniam visuotiniam narių susirinkimui veiklos ataskaitas.

 

X. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

46. Draugijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Pakeistus įstatus pasirašo Draugijos vadovas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

47. Pakeisti įstatai įregistruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka juridinių asmenų registre.